YUKO NII

     <<PREVIOUS   NEXT>>  

Spectrum Planet 8, 60 X 84 inches oil on linen

Spectrum Planet 8

©2004 Yuko Nii