YUKO NII

     <<PREVIOUS   NEXT>>  

PORTS ON THE PLAIN, 60 X 72 inches, oil on linenn

The Plain of Worldly Content

©2007 Yuko Nii