YUKO NII

     <<PREVIOUS   NEXT>>  

THE BURDEN BEARERS 60 X 72 oil on linen

The Plain of Worldly Content

©2004 Yuko Nii